Menu
0
Gratis zakelijk online bestellen
Voor 16:00 besteld, morgen geleverd
Hoge kwaliteit & scherpe prijzen
Contact: +31 10 477 83 02 / 24/7 WhatsApp

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

• Artikel   1 - Definities

• Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

• Artikel   3 - Toepasselijkheid

• Artikel   4 - Het aanbod

• Artikel   5 - Prijzen en betalingen

• Artikel   6 - Levering

• Artikel   7 - Retouren

• Artikel   8 - Eigendomsvoorbehoud

• Artikel   9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

• Artikel 10 - Reclames en aansprakelijkheid

• Artikel 11 - Garantie

• Artikel 12 - Bestellingen/communicatie

• Artikel 13 - Overmacht

• Artikel 14 - Diversen

• Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Artikel 16 - Privacyverklaring

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Mobile Supply Store, handelend onder de namen Mobile Supply Store (www.MobileSupplyStore.com), voorheen KhawarTelecom (KhawarTelecom.com).

Vestigingsadres: Innsbruckweg 64, 3047 AH, Rotterdam, The Netherlands

Bezoekadres: Innsbruckweg 64, 3047 AH, Rotterdam, The Netherlands

Telefoonnummer: 00 31 (0) 10 4778302
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 76684180
BTW-nummer: NL860746471B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mobile Supply Store zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mobile Supply Store worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mobile Supply Store ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 4 - Het aanbod/overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Mobile Supply Store zijn vrijblijvend en Mobile Supply Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MobileSupplyStore. Mobile Supply Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mobile Supply Store dit mede binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Indien u uw bestelling van boven de € 5.000,- excl. BTW wenst te annuleren, is Mobile Supply Store gerechtigd over de hoofdsom annuleringskosten van 10% in rekening te brengen.

 

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief Thuiskopieheffing, exclusief handlings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mobile Supply Store. Mobile Supply Store zal in dit geval geen annuleringskosten in rekening brengen.
5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders op uw factuur staat vermeld.         
5.4 Betaling kan geschieden per factuur, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mobile Supply Store.
5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u verplicht de wettelijke rente te betalen vanaf het moment dat de factuur vervallen is. Deze rente zal berekend worden over het opeisbare bedrag tot en met algehele voldoening van de factuur. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, is Mobile Supply Store gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
5.6 Mobile Supply Store is verplicht achterstallige vorderingen aan haar kredietverzekeringsmaatschappij, Interpolis Kredietverzekeringen, te melden.
5.7 Indien u met betaling in gebreke blijft zal Mobile Supply Store haar vordering ter incasso aanbieden. U bent dan wettelijke rente en incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mobile Supply Store om ook de buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.8 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Mobile Supply Store gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6 - Levering

6.1 De door Mobile Supply Store opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Mobile Supply Store zal in dit geval geen annuleringskosten in rekening brengen.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Mobile Supply Store staat in haar recht om orders per geval apart te behandelen. Orders onder € 50,- excl.btw kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden.
6.4 Mobile Supply Store streeft ernaar om de bestellingen binnen Nederland binnen 24 uur te leveren mits de bestelling uiterlijk 16.00 uur binnenkomt. Levering in het buitenland kan twee (2) dagen of langer duren, afhankelijk van land. Mobile Supply Store kan niet verantwoordelijke gehouden worden voor late leveringen.
6.5 Er worden geen bestellingen klaargemaakt in het weekend. Als u een bestelling op vrijdag plaats, wordt deze op maandag afgehandeld.
Sommige producten kunnen in verband met bevoorrading in beperkte hoeveelheden geleverd worden. Mobile Supply Store is gerechtigd om in beperkte hoeveelheden producten te leveren aan beperkte klanten en of vestigingen.
6.6Indien u aan Mobile Supply Store schriftelijk opgave doet van een adres, is Mobile Supply Store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mobile Supply Store schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.Het andere adres dient wel een adres van de klant in kwestie te zijn. Mobile Supply Store doet NIET aan dropshipping.

Artikel 7 - Retouren

7.1 Indien een bestelling door Mobile Supply Store verkeerd (verkeerd product) is opgestuurd, dient de koper dit binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk of elektronisch bekend te maken bij Mobile Supply Store. Indien een retour niet juist is ontvangen dan zal  dit bekend maken bij de koper*.
Mobile Supply Store
7.2 Geretourneerde producten dienen bij terugzending in de originele (onbeschadigd) verpakking te zitten en niet zijn gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor de kosten en de juiste (onbeschadigd product/verpakking) terugzending van de retourproducten aan Mobile Supply Store. Geretourneerde producten worden na ontvangst doorverzonden naar de fabrikant/technische afdeling voor onderzoek. Wanneer de fabrikant de defecte producten vervangt, worden deze weer opgestuurd naar de klant, indien deze producten nog onder de garantie vallen. Bij retourneren kunnen door Mobile Supply Store de volgende acties worden ondernomen (in alle gevallen dient men rekening te houden met een tijdspanne van 4 weken):

 • Het product valt onder de garantie en wordt vervangen
 • Het product valt onder de garantie maar kan i.v.m. bevoorraading niet worden vervangen. In dit geval zal er een creditnota worden gemaakt en het bedrag terug worden gestort op de rekening van de klant.
 • Het product valt niet onder de garantie en wordt geretourneerd naar de klant.

7.3 Indien de klant een bestelling gedaan heeft maar de pakket niet op tijd heeft ontvangen, dan dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen bekend te maken bij Mobile Supply Store. Indien bij een retour de fout bij Mobile Supply Store ligt, dan is deze ook verantwoordelijk voor de kosten van de retour.
7.4
Retourproducten dienen binnen uiterlijk 30 dagen na aankoopdatum geretourneerd te zijn naar Mobile Supply Store. Retouren die na 30 dagen na aankoopdatum ingediend worden zijn verlopen en worden niet in behandeling genomen.
7.5
Retourproducten worden uitsluitend vervangen of er wordt er een creditnota gemaakt voor het bedrag dat teruggestort dient te worden op de rekening van de klant. Het bedrag van de creditnota kan niet verrekend worden met een volgende bestelling.

7.6
Indien, een door u geretourneerd pakket om welke reden dan ook niet is ontvangen door Mobile Supply Store, dan draagt  daar geen vertantwoordelijkheid voor. Wel wordt u geadviseerd om uw retourpakketten aangetekend naar Mobile Supply Store op te sturen.
7.7
Bij een retourproduct dient de klant duidelijk aan te geven wat er precies mankeert aan een product. Dit kan door middel van een stikker of een notitie bij het retourproduct(en).
7.8
Retouren waarbij door gebrek aan bijgesloten informatie onduidelijk is van wie het zijn en wat eraan mankeert, komen na drie maanden te vervallen/worden vernietigd, indien deze door eerder genoemde redenen onbehandeld blijven.
7.9
Digitaal ingediende retourformulieren komen na 14 dagen te vervallen indien de retourproducten niet tijdig (binnen 14 dagen) naar Mobile Supply Store geretourneerd worden. Mocht de koper de producten alsnog willen retourneren, dan dient men een nieuwe digitale retourformulier in te dienen.

*koper: degene die een bepaald product(en)  bestelt/koopt bij een leverancier, in dit geval Mobile Supply Store/Mobilesupplystore.com.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mobile Supply Store verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mobile Supply Store geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Mobile Supply Store garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
9.3 Apple, iPod, iPhone, iPad en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. en worden uitsluitend gebruikt voor compatibiliteits-doeleinden.
9.4 Op al het beeldmateriaal (afbeeldingen) met een watermerk van Mobile Supply Store/MobileSupplyStore.com te vinden op MobileSupplyStore.com rusten auteursrechten. MobileSupplyStore.com is de maker en daarmee de rechtmatig eigenaar van het beeldmateriaal.
9.5
Alle woord- en beeldmerken van Apple, iPhone,, Apple Lightning, Samsung, Galaxy, Sony, HTC, Huawei, Nokia en BlackBerry op deze site zijn GÉÉN eigendom van MobileSupplyStore.com en worden uitsluitend gebruikt voor compatibiliteitsdoeleinden.

Het is NIET toegestaan om het beeldmateriaal zonder toestemming van MobileSupplyStore.com, voor welke doeleinden dan ook, te downloaden, kopiëren of te gebruiken.

Bij een schending van of een inbreuk op de bovengenoemde auteursrechten staat Mobile Supply Store in haar recht om gebruik te maken van in tot haar beschikking juridische middelen om de schender(s) juridisch te vervolgen.

 

Artikel 10 - Reclames en aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mobile Supply Store daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Reclamaties welke door Mobile Supply Store na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Mobile Supply Store in behandeling te worden genomen.
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mobile Supply Store de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
10.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen twee (2) werkdagen na aflevering aan Mobile Supply Store te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
10.4 Mobile Supply Store kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld indien er voldoende voorzorgmaatregelen genomen zijn door Mobile Supply Store om geen schade aan derden te veroorzaken.

Artikel 11 - Garantie

11.1 Indien Mobile Supply Store producten aan de afnemer levert, is Mobile Supply Store nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Mobile Supply Store ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
11.2 Mobile Supply Store staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.3
Indien overeengekomen staat Mobile Supply Store er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.4
Producten waarop de garantieregeling van toepassing is worden uitsluitend geruild.

11.5 Alle LCD displays en touch units zijn voorafgaand aan de levering door de fabrikant getest en goedgekeurd, hierdoor is er sprake van een zeer beperkte garantie vanuit Mobile Supply Store; LCD/Displays en Touch, indien verkeerd of beschadigd geleverd bij de afnemer, dienen binnen drie dagen digitaal of schriftelijk gemeld te worden bij Mobile Supply Store. Deze kunnen alleen geretourneerd worden indien voorzien van originele verpakking en Mobile Supply Store sticker.

Fabrieksgarantie:

 Accu 1 jaar garantie
 KW thuislader 1 jaar garantie
 KW autolader 1 jaar garantie
 Geheugenkaarten 1 jaar garantie

 

Artikel 12 - Bestellingen/communicatie

12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mobile Supply Store, dan wel tussen Mobile Supply Store en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mobile Supply Store, is Mobile Supply Store niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mobile Supply Store.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mobile Supply Store ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mobile Supply Store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mobile Supply Store kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 14 - Diversen

14.1 Indien u aan Mobile Supply Store schriftelijk opgave doet van een adres, is Mobile Supply Store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mobile Supply Store schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
14.2 Wanneer door Mobile Supply Store gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mobile Supply Store deze voorwaarden soepel toepast.
14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mobile Supply Store in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mobile Supply Store vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.4 Mobile Supply Store is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 16 - Privacyverklaring

Bij een akkoord met onze algemene voorwaarden gaat men ook automatisch akkoord met onze privacybeleid/privacyverklaring. Onze privacy verklaring is te vinden op de volgende pagina op onze website: http://www.mobilesupplystore.com/nl/service/privacy-policy/

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€--,--